શ્રી કૃષ્ણ ચાલીસા / Sri Krishna Chalisha

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચાલીસા વાંચવાથી ઘરમાંં સુખ શાંતી આવે છે, રોજ સવારે આ ચાલીસા સાચા ભકિિતભાવથી કરવાથી અવશ્ય ઇચ્છિત ફળની મહેચ્છા પુુુરી થાય છે.

gu Gujarati
X