જયાં હનુમાનજીનું નામ લેવુ પણ પાપ છેે.

સામાન્ય રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં કૃષ્ણને માખણચોર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પણ અહીંના લોકો હનુમાનજીને ચોર કહે છે. શેનો ચોર કહે છે ખબર ? જે આપણે આગળ જોઈશું.

gu Gujarati
X