ગરૂડપુરાણ (અ.૧૧) । garud puran

દશ ગાત્રાદિ કર્મ એટલે શું અને તેથી શું થાય તે કહો ? ભગવાને કહ્યું હે ગરૂડ ! પુત્રે પિતાના શોકનો ત્યાગ કરી પિતૃઋણથી મુક્ત થવા પંડદાનાદિ કર્મ કરવું, જો પુત્ર ન હોય તો પત્નીએ એ

gu Gujarati
X