ગરૂડ પુરાણ (અ.૮) । garud puran

કાનમાં આંગળી નાખતાં સંભળાતો ધબકાર ન સંભળાય ત્યારે મૃત્યુકાલ પાસે આવ્યો છે તેમ સમજવું અને મૃત્યુથી નિર્ભર થઈ પરલોકના સુખાર્થે આળસ તજી પાપોનું પ્રાયાશ્ચિત કરવું.

gu Gujarati
X