ગરૂડપુરાણ (અ.૪) । garud puran

પાતકી જીવ મહાપ્રલય થતા સુધી નર્કમાં દુ:ખ ભોગવ્યા જ કરે છે. આ નરકમાંથી જ્યારે તે મુક્ત થાય છે ત્યારે તે પહેલો ચાંડાલ યોનીમાં જન્મ લે છે અને તેમાંયે નાના વિધ રોગવાળો જે આગળ કહેવાશે.

gu Gujarati
X