ગરૂડપુરાણ (અ.૧૩) । garud puran

મૃત્યુનું સુતક પિતરાઈઓ સુધાંને દશ દિવસ લાગે છે. ચોથી પેઢીએ દશ રાત્રિ, પાંચમીએ છ રાત્રિ, સાતમીએ ત્રણ રાત્રી સુતક જાણવું ને દૂરનો ગોત્રિ મર્યો હોય તો સ્નાન કરવું, વિદેશમાં મર્યો હોય તો ખબર સાંભળ્યા સુધીના દિવસો બાદ કરી બાકીના દિવસોનું સુતક પાળવું. અને દસ દિવસ થઈ ગયા હોય તો એક વરસમાં ત્રણ રાત્રિ સુતક પાળવું, ને વરસ થઈ ગયું હોય તો સ્નાન કરવું પહેલાં સુતકના છ દિવસ પછી બીજું સુતક આવે તો પહેલું સુતક દસ દિવસે કાઢતા બે સુતકો નીકળી જાય છે. દાંત ઉગ્યા પહેલા મરે તો સ્નાન કરવું, દાંત ઉગ્યા પછી ને ચૌલ કર્મ કર્યા પહેલા મરે તો એક રાત, ચૌલ કર્મ કર્યા પછીથી ને જનોઈ દિધા પહેલા મરે તો ત્રણ રાત અને મોટી ઉંમર હોય તો દસ રાતે સુતક જાણવું.

gu Gujarati
X