ગરૂડપુરાણ (અ.૧૦) । garud puran

બીજે કે ત્રીજે દિવસે સ્મશાનમાં જવું ત્યાં સ્નાન કરી ઊન અને સૂતરની બનાવેલી પવિત્રી ધારણ કરી, ત્યાં રહેતા ચંડાળને યથાશક્તિ દાન આપી અડદનું બલિદાન આપતા યમાયત્વેતિનો ઉચ્ચાર કરવો, ત્રણ ડાબી પ્રદક્ષિણા કરવી,

gu Gujarati
X