ગરૂડ પુરાણ (અ.૧) । garud puran

હે ગરૂડ, મરનારના પુત્રાદિકોનો અંત સમયે આપેલ પિંડ તથા દાનનો તે જીવ ઉપભોગ કરે છે. પરંતુ જો તે પ્રાણી, પાતકી, અથવા નાસ્તિક હોય તો એ પિંડ દાનથી તેને તૃપ્તિ થતી નથી. પાતકી પ્રાણીને શ્રાદ્ધ તેમજ તલ વાળા જળની અંજલી પ્રાપ્ત થતી નથી છતાં પણ મરનારનાં સંબંધીઓએ તેમનું શ્રાદ્ધ વગેરે કરવું જ જોઈએ. અગર જો શ્રાદ્ધાદિ કર્મો તેની પાછળ કરવામાં ન આવે તો તે જીવ પિશાચરૂપે દુ:ખથી પીડાતો કલ્પકાળ સુધી ભમ્યા જ કરે છે.

gu Gujarati
X