ગરૂડ પુરાણ (અ-પ) । garud puran

પરસ્ત્રી સાથે મૈથુન કરનારો નપુંસક થાય છે. ગુરુકુલમાની સ્ત્રીઓ તરફ મૈથુનની ઈચ્છા વાળાની ચામડી ખરાબ થાય છે, માસભક્ષી કોડીયો અને રકતાંધ થાય છે, શરાબી કાળા દાંતવાળો બ્રાહ્મણ માંસાદિનું ભક્ષણ કરનાર જલંદરનો રોગી થાય છે. એકલો જ મિષ્ટાન્ન ખાતો હોય તેને વિસ્ફોટક જેવો રોગ થાય છે.

gu Gujarati
X