ગરૂડપુરાણ (અ.૧ર) । garud puran

શૈયાદાન લેનાર વિદ્વાન બ્રાહ્મણનાં પગ ધોઈ વસ્ત્રાદિ આપી પુજન કરવું. તેમજ લાડું, ચોળાના પુડલા અથવા વાટેલી દાળના વડા કરી જમાડવા. પછી શૈયા પર સુવર્ણના પુરૂષની સ્થાપના કરી તેનું પુજન કરી બ્રાહ્મણને શૈયા આપવી.

gu Gujarati
X