ગરૂડપુરાણ (અ.૧૭) । garud puran

આ પુરાણ સર્વ દુ:ખનો નાશ કરનાર તેમ જ ધર્મ, અર્થ કામ અને મોક્ષ આપનાર છે આ પુરાણ બ્રાહ્મણ સાંભળે તો તેને વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય, ક્ષત્રીય સાંભળે તો રાજ પ્રાપ્ત થાય. વૈશ્ય સાંભળે તો ધનવાન થાય અને શુદ્ર સાંભળે તો પાતકોથી મુક્ત થાય.

gu Gujarati
X