ઓખાહરણ, કડવું -૫૧ થી કડવું- પ૬ મું. / okhaharan

ઓખાએ એક ભોંગળ લઈને કાઢી આપી બહાર; સ્વામીના કરમાં આપી, તેમાં હજાર મણનો ભાર. ૧૪. વીર વિકાસી ભોંગળ લીધી, માળિયામાં ધાય; ચાર લાખ જોદ્ધા તરવરિયા તે સામા યુદ્ધે જાય.

gu Gujarati
X