ઓખાહરણ, કડવું -૫૭ થી કડવું- ૬૨ મું. / okhaharan

ઓખા કહે કંથને એમ ન કીજે, બળીયા શું વઢતાં બીજે; એ ઘણાને તમો એક, તાતે મોકલ્યા યોદ્ધા અનેક, દૈત્યને વાહન તમો પગ પાળા, એ કઠણ તમો સુંવાળા

gu Gujarati
X