ઓખાહરણ, કડવું -૮૨ થી કડવું- ૯૩ મું. / okhaharan

વેવાઈની વાત, કાંઈક સાંભળી રે, ભોજન કરવા ઠામ, જુગતિઓ ભલી રે, આજ્ઞા આપી રાય, સહુકો બેઠાં થયાં રે; એ તો સ્નાન કરી, મંદિરમાં ગયાં રે.

gu Gujarati
X