અલૂણા વ્રત / Aluna Vrat in gujarati

નારદજીએ ફરતાં ફરતાં કૈલાશધામમાં આ બે બાળકો રમતાં જોઈ લીધેલા. આથી તેઓ ભગવાન શંકર પાસે જઈ કહેવા લાગ્યાં : ‘પ્રભુ ! તમે અહીં તપ કરો છો, અને ત્યાં તમારી પત્નીએ બાળકો પણ ઉત્પન્ન કરી લીધા !’ આ સાંભળી ભોળા શંકર ધુંધવાઈ ગયા અને અને ધુવાં પુવા થતાં ઘેર આવી પહોંચ્યાં.

gu Gujarati
X