ઈંદીરા એકાદશી વ્રત । indira ekadashi

આ કથાને વાંચવાંથી કે સાંભળવા માત્રથી જ આપણા દરેક પ્રકારના પાપોનો નાશ થાય છે. અને મૃત્યુ પછી સ્વર્ગલોકનો અધિકારી બને છે.

gu Gujarati
X