ભીમ અગિયારસ / નિર્જળા એકાદશી

એક વર્ષની ચોવીસ અગીયારસમાં જે ખૂબ જ પૂણ્યકારક અને શ્રેષ્ઠ એકાદશી હોય તો તે છે નિર્જળા એકાદશી જેઠ સુદ ૧૧. આ એકાદશી માતા કુંતાજી પોતાના પાંચે પુત્રોને નિર્જળા એટલે કે જળ પણ નહીં પીવાનું તેવી કરાવતા હતા.

gu Gujarati
X