સંતોષી માંની કથા । શુક્રવાર ની વાર્તા

આ વ્રત હમેશા શુક્રવારના દિવસે જ થાય છે. વ્રત કરનાર વ્યક્તિએ સવારમાં સ્નાનવિધિ કર્યા પછી શ્રી સંતોષીમાની કથા સાંભળવી અને કથા સાંભળતી વખતે જમણા હાથમાં પ્રસાદીરૂપે ગોળ અને ચણા રાખવા. કથા પૂરી થયા પછી હાથમાં રાખેલા ગોળ અને ચણા ગાયને ખવડાવી દેવા. ત્યારબાદ થાળમાં રાખેલા ગોળ ચણા પ્રસાદ તરીકે બાળકોને વહેંચી દેવા.

gu Gujarati
X