સતી સિમંતીની ની કથા

હોડી થોડેક જ દૂર ગઈ હશે ત્યાં અચાનક વાવાઝોડું આવ્યું અને હોડી હાલક ડોલક થતી ઊંધી વળી ગઈ, તેમાં બેઠેલાં સૌ નદીમાં ડૂબવા લાગ્યાં. સિમંતીનીએ આ દ્રશ્ય જોયું અને તેને હૈયામાં ફાળ પડી કે પોતાનો પતિ જરૂર નદીના પાણીમાં ડૂબી ગયો હશે.

gu Gujarati
X