સત્યનારાયણની કથા / satyanarayan katha

ભગવાન સત્યનારાયણની કથા ઘર ૫ર જાતેે કરી શકાય તે માટે પૂૂૂજા વિધિ, સામગરી, પાંંચ અધ્યાય સાથે કથા નો વિડીયો પણ સાથે રજુ કરેલ છે.

gu Gujarati
X