ગુરૂવારનું વ્રત । Thursday fast

ગુરૂવારે વ્રતમાં ચણાની દાળને પીળી કીસમીસથી વિષ્ણુ ભગવાન તથા કેળનાં મૂળનું પુજન કરવું. તથા દીવો પ્રગટાવવો. વ્રતની કથા સાંભળીને પીળું જ ભોજન કરવું.

gu Gujarati
X