પુજામાં મહત્વનું શું છે મુર્તિ કે શ્રધ્ધા?

કુળદેવી, ઈષ્ટદેવ, તેમજ આપણને શ્રદ્ધા હોય તેવા દેવી દેવતાઓના ફોટા કે મૂર્તિ રાખીએ છીએ. પણ તે શા માટે રાખીએ છીએ ?આપણી અંદર રહેલી ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધાને કારણે.

gu Gujarati
X