વરૂથિની એકાદશી / Varuthini Ekadasi

પગ ચાવતા ચાવતા રીંછ રાજાને ખેંચી એક જંગલમાં લઈ ગયું. હવે રાજા ગભરાય ગયો તપસ્યા અને ધર્મને કારણે ક્રોધ કે હિંસા ન કરતા રાજા ભગવાન વિષ્ણુને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો.

ઈંદીરા એકાદશી વ્રત । indira ekadashi

આ કથાને વાંચવાંથી કે સાંભળવા માત્રથી જ આપણા દરેક પ્રકારના પાપોનો નાશ થાય છે. અને મૃત્યુ પછી સ્વર્ગલોકનો અધિકારી બને છે.

gu Gujarati
X