ગરૂડપુરાણ (અ.૧૪) । garud puran

હે ભગવાન ! યમલોકનું સવિસ્તાર વર્ણન મને કહી સંભળાવો. ત્યારે ભગવાને કહ્યું, હે ગરૂડ, એ સ્થાન નારદાદિ ઋષિઓને ગમન કરવા યોગ્ય છે દક્ષિણ તથા નૈઋત્યની વચ્ચે યમપુર આવેલું છે.

gu Gujarati
X