વરૂથિની એકાદશી / Varuthini Ekadasi

પગ ચાવતા ચાવતા રીંછ રાજાને ખેંચી એક જંગલમાં લઈ ગયું. હવે રાજા ગભરાય ગયો તપસ્યા અને ધર્મને કારણે ક્રોધ કે હિંસા ન કરતા રાજા ભગવાન વિષ્ણુને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો.

પરિવર્તિની એકાદશી । parivartini ekadashi

આ રીતે ઉપવાસ કરવાથી મનુષ્ય દરેક પ્રકારના પાપોથી મુક્ત થઈ સ્વર્ગલોકમાં જાય છે. અને જો મનુષ્ય આ પાપોને નષ્ટ કરનારી એકાદશી વ્રતની કથા સાંભળે છે. તો તેને અશ્વમેઘ યજ્ઞનાં ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે

gu Gujarati
X