સોમવારનું વ્રત । Monday fast

નિંદ્રાધીન અવસ્થામાં જ ભાણેજનું પ્રાણપંખેરું ઉડી ગયું. સવાર થતાં મામાએ ભાણેજને મૃત અવસ્થામાં જોતા રોકકળ કરવા માંડ્યું. આસપાસના બધા ત્યાં જમા થઈ ગયા ને શોક વ્યક્ત કરવા લાગ્યાં.

gu Gujarati
X