પંચક એટલે શું? જો પંચકમાં મોત થાય તો?

પંચક એટલે શું? પંચક કઈ રીતે બને છે ? જો પંચકમાં મોત થાય તો? પંચકમાં શું કરવું ને શું ના કરવું પંચાંગમાં શબ્દ આવે છે પંચક. આ સમયગાળામાં ઘણાં ખરા કાર્યો કરાતા નથી

મોબાઈલ શાપ કે અભિશાપ / Mobile shap ke abhishap

જે કામ મોબાઈલમાં આપણે મોટા નથી કરી શકતા એ નાના બાળકો કરી શકે છે. આ જમાનામાં જે બાળકો જન્મે છે. તે પણ દર બાળકે એક નવી જ જનરેશન અપડેટ થઈ જન્મતી હોય તેવું લાગે છે

gu Gujarati
X