ગરૂડ પુરાણ (અ.૯) । garud puran

પુણ્યવાનનો પ્રાણ મુખનું છિદ્ર, ૧ ચક્ષુના ૨, નાસિકાના ૩, તથા કર્ણના ૨, છિદ્રો દ્વારા જાય છે, નાભિ આગળ ભેગા રહેલા પાન અને અપાનવાયું ત્યારે જુદા પડે છે. અને પ્રાણરૂપી વાયુ સુક્ષ્મ થઈને શરીરમાંથી નીકળી જાય છે.

gu Gujarati
X