મોબાઈલ શાપ કે અભિશાપ / Mobile shap ke abhishap

જે કામ મોબાઈલમાં આપણે મોટા નથી કરી શકતા એ નાના બાળકો કરી શકે છે. આ જમાનામાં જે બાળકો જન્મે છે. તે પણ દર બાળકે એક નવી જ જનરેશન અપડેટ થઈ જન્મતી હોય તેવું લાગે છે

gu Gujarati
X