ગરૂડપુરાણ (અ.૧પ) । garud puran

સ્ત્રી ઋતુ મતી થતા સ્ત્રીને ચાર દિવસ સુધી અશ્પૃશ્ય ગણવી, ઋતુ રહ્યા પછી સોળ રાત ગર્ભ ધારણ કરવાનો કાળ છે. અને તેમાએ ચૌદમી રાતે ગર્ભ રહેતા મહાન ધાર્મિક પુત્ર ગર્ભથી જન્મે છે. વીર્ય પતન કાળે જે વિચારો કરે તેવા જ ગુણવાળા પુત્રપુત્રી જન્મે છે.

gu Gujarati
X