સૂતક એટલે શું ? સૂતક કેટલા દિવસનું હોય ?

સૂતક : સૂતક એટલે શું ?  સુતકની ગણતરી ક્યારથી કરવી ? સૂતક કેટલા દિવસનું હોય ?        સૂતકની ગણતરી મૃત્યુના દિવસથી જ કરવી.        જ્યારે અગ્નિહોત્રી બ્રાહ્મણોએ મૃત્યુનાં દિવસથી નહી પણ, અગ્નિસંસ્કાર કર્યાથી કરવી કે જે કામ ન કરવાથી મોટું નુકશાન થતું હોય તો તે કામ કરી શકાય છે.        જે લોકો આપઘાત- આત્મહત્યા કરીને … Read more

gu Gujarati
X