હોળી નું મુરત કયારે છે | holi nu murat kyare chhe?

સૌ પહેલાં જોઈશું આપણે સંવંત ૨૦૭૭ નાં તથા ૨૦૨૧માં ક્યારે હોળી મનાવવામાં આવશે, તે પછી હોળીની પૂજા વિધિ હોળીની ઝાળનો વર્તારો વિગેરે.

gu Gujarati
X