પંચક એટલે શું? જો પંચકમાં મોત થાય તો?

પંચક એટલે શું? પંચક કઈ રીતે બને છે ? જો પંચકમાં મોત થાય તો? પંચકમાં શું કરવું ને શું ના કરવું પંચાંગમાં શબ્દ આવે છે પંચક. આ સમયગાળામાં ઘણાં ખરા કાર્યો કરાતા નથી

gu Gujarati
X